Bijeenkomsten, Het bestuur

Succesvolle ALV in Ellerhof

2m

Dinsdag 28 november vond weer de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Leudal Energie plaats, waar diverse belangrijke onderwerpen werden besproken en gezamenlijk beslissingen werden genomen.

Voorzitter Hans Kusters opende de vergadering met een voorwoord, waarbij hij onder meer terugkeek op de lening voor het zonnepark van Weert Energie, zoals besproken in de vorige ALV. Verder besprak hij ook kort de samenwerking met de gemeente Leudal. Verder werd er dank uitgesproken aan voormalig secretaris Dick Hommen, die ermee ingestemd had nog ietwat langer waarnemend penningmeester te zijn, totdat deze functie definitief is ingevuld. De voorzitter sloot uiteindelijk af met een bezoektip voor de tentoonstelling ‘Wind, Zon en Water: Energietransitie in Leudal’ in samenwerking met Zuidenwind die tot 3 maar in het Bezoekerscentrum Leudal te zien is.

Daarna was het podium aan bedrijfsleider Joost van der Stappen, die de presentatie over het aankomende Zonnepark Nunhem voor zijn rekening nam. Hij besprak onder andere het natuurinrichtingsplan, en nam vragen uit de zaal aan betreffende veiligheid en uitzicht. Vooral over de veiligheid van het terrein bestonden nog wat vragen, maar leden werden gerustgesteld door het nieuws dat het hekwerk rondom compleet vervangen wordt. Verder ontving onze vaste videograaf John Stemkens geheel terecht applaus voor zijn dronevideo van het Zonnepark in Nunhem.

Bestuurslid Har Geenen volgde met zijn update over Windpark de Kookepan. Hij deelde onder andere informatie over de productiecapaciteit van Enercon en beantwoordde vragen over de turbinebladen en de stroomproductie.

Het Verduurzamingsfonds Kookepan werd besproken, maar ook de natuurontwikkeling rondom ons windpark werd niet vergeten. Met daarbij nog een oproep voor vrijwilligers die graag hieraan mee willen helpen. Verder was er nog aandacht voor de werkgroep molenaars, die dit jaar maar liefst negen excursies organiseerde voor groepen die geïnteresseerd waren in ons windmolenpark. Tenslotte kwam de overlast van het windpark voor omwonenden ter sprake en de vogelstand.

Marlies Gubbels, die zich tijdens de ALV later voorstelde als nieuwe secretaris, verzorgde een presentatie over ‘Leudelen’, een nieuwe werkgroep die de mogelijkheden voor elektrisch autodelen verkend. Haar presentatie, waarin ze onder andere vertelde dat ze haar eigen auto een tijdje geleden had verkocht, werd enthousiast ontvangen en met veel aandacht gevolgd.

Hierna ging bestuurslid Wim Geelen uitgebreid in op de nieuwe regeling rondom terugleverkosten voor zonnepanelenbezitters die vanaf volgend jaar zullen gelden. Hij illustreerde zijn toelichting met rekensommen en steekhoudende argumenten. Aan het einde van de vergadering werd tenslotte de begroting van onze coöperatie kort en duidelijk toegelicht door Dick Hommen. Daarmee zat de laatste ALV van het jaar er alweer op!