Windpark Neer web


De bestuursrechter in Roermond heeft op 1 juli 2019 uitspraak gedaan in de rechtszaak “Burger Windpark De Kookepan”. Hierin werd het beroep tegen de vergunning voor de bouw van dit windpark in de Gemeente Leudal behandeld. De rechter gaat akkoord met de realisatie van het beoogde windpark.
Echter, deze uitspraak moet wel nader uitgelegd worden. De formele beslissing van de rechter stelt dat het beroep van de bezwaarmakers is gegrond en dat “de bestreden besluiten worden vernietigd’. Hoewel het beroep op één punt gelijk heeft, is de uitspraak positief voor Leudal Energie. Er wordt namelijk in de uitspraak aangegeven dat ‘de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten geheel in stand blijven’. Dit laatste betekent dat de vergunning kan worden gebruikt voor de realisatie van het windpark.
Energiecoöperatie Leudal Energie is zeer tevreden met deze uitspraak. De rechter heeft de gemeente, die de vergunning verstrekte, op alle inhoudelijke onderwerpen gelijk gegeven. Het gaat hierbij om een zorgvuldig gevoerde procedure en het hanteren van een goede rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid. Verder hebben het slagschaduwonderzoek, een goede beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de landschappelijke impact hieraan bijgedragen. Dit alles betekent dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De rechter vindt daarmee dat er nauwelijks aantasting is van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.
Voor Burger Windpark De Kookepan betekent dit, dat de voorbereidingen voor de bouw van de drie windmolens doorgaan. De bezwaarmakers hebben echter nog een beroepsmogelijkheid om dit bij de Raad van Staten te laten toestsen. Hiervan hebben ze gebruik gemaakt en op 14 januari 2020 was de zitting. Het zal minmaal 6 weken duren voordat deze uitspraak doet. Als ook deze uitspraak positief voor ons is zullen de molens in 2021 gaan draaien.