KIJK NU GRATIS DE VIER WEBINARS OP DUURZAAMLEUDAL.NL

Gedurende telkens een half uur nemen we u mee in de vele mogelijkheden om zelf energie te besparen of op te wekken.

Team energiecoaches Leudal Energie

 
 
 

College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Leudal
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen
Betreft: openstellingsronde voor duurzame energie.

 

Roggel, 17 november 2020.

Geacht college,

 

ln de afgelopen weken heeft het aangewezen projectteam van Leudal Energie intensief contact gehad
met de drie projectontwikkelaars die van de gemeente Leudal de kans hebben gekregen om verder te
gaan met de ontwikkeling van een zonnepark in het gebied rond het windmolenpark in De
Kookepan.
Het feit dat Leudal Energie een coöperatieve vereniging zonder winstbejag is met duurzaamheid als
hoofddoel en de projectontwikkelaars als commerciële partijen puur voor belangen van hun
aandeelhouders gaan, is uiteraard al een slecht uitgangspunt voor de besprekingen geweest.
Leudal Energie heeft echter op zeer serieuze wijze en met veel energie getracht te komen tot
overeenstemming, echter wel met behoud van de eigen coöperatieve principes. Daarom vindt het
bestuur het zeer spijtig dat er met geen van de drie commerciële ontwikkelaars overeenstemming is
bereikt.
De hoofdredenen voor het niet bereiken van overeenstemming zijn als volgt samen te vatten.

 

1. Bij de projectontwikkelaars was er (uiteindelijk) wel bereidheid om juridisch en financieel tot
een 50/50 invulling te komen, maar in de uitwerking ervan betekent dit wel dat de
projectontwikkelaars bijna volledige controle hebben over de ontwikkeling en bouw van het
zonnepark en Leudal Energie slechts over een beperkt aantal (ondergeschikte) onderdelen
enige {mede-)zeggenschap kreeg. Zodoende moet Leudal Energie aÍwachten of het project
op de lange duur überhaupt financieel aantrekkelijk is. De prijs en opoffering voor het 50%-
aandeel dat Leudal Energie zou verkrijgen in het zonnepark is volgens Leudal Energie niet
alleen veel te hoog, maar ook de risico's worden als te groot ervaren. De kans dat de leden
tijdens de komende ALV in meerderheid tegen gaan stemmen, is daardoor aanzienlijk.

 

2. Door grondspeculatie zijn er veel te hoge grondvergoedingen aan de grondeigenaren
geboden, waardoor het nauwelijks mogelijk is om een substantieel omgevingsfonds in te
vullen, zoals dat bijvoorbeeld bijwindpark De Kookepan is gedaan. Dit bleek ook uit de opzet
en begroting van de ontwikkelaars. Leudal Energie vindt dat alle "stakeholders" er voor
moeten zorgen dat er een fatsoenlryk omgevingsfonds komt, waarin in gelijke mate financieel
wordt brjgedragen.

 

3. Leudal Energie gaat er van uit dat als er sprake is van 50% eigendom er ook sprake is van
50% zeggenschap en gelijkwaardigheid in partner- en zeggenschap. Brj alle ontwikkelaars
wordt echter vooraf al bepaald dat bepaalde taken en bevoegdheden uitsluitend bijj de ene of
de andere partij horen. Met name over de zeggenschap (directie voering), door te berekenen
(ontwikkelings-)kosten en financiéle besluitvorming werd alveel bindend vastgelegd in het
belang van de ontwikkelaar. Over de taakverdeling kon ondanks de papieren
gelijkwaardigheid dus geen overleg meer worden gevoerd.

 


4. De mogelijkheid om de netaansluiting van het windpark daadwerkelijk te benutten (cablepooling)
was alleen bij Sunvest mogelijk; de twee andere zonneparken zijn eenvoudígweg te
groot. Dit zou niet alleen qua tijd, maar juist ook in financieel opzicht een groot voordeel
moeten zijn, nog afgezien van het maatschappelijk aspect. Hier is helaas niet op ingegaan en
is het niet tot een financieel aanbod gekomen.

 

5. Bij iedere ontwikkelaar werd "de omgeving" op het bordje van Leudal Energie gelegd.
Begrijpelijk gezien haar lokale wortels, maar vreemd en onwerkbaar als daar geen of
nauwelijks fondsen voor beschikbaar gesteld zijn en de ontwikkelaar zelf daar niet of
nauwelijks bij betrokken wil worden. Daarbij komt nog dat er door de wijze waarop het hele
proces van inschrijving en selectie is gelopen, er in de omgeving naar onze mening weinig
draagvlak is voor grootschalige ontwikkeling van zonneparken in dat gebied. Heel lastig voor
Leudal Energie om gezien haar lokale betrokkenheid daar een positieve draai aan te geven.

 

Al met al zijn de verschillen van inzicht helaas onoverbrugbaar gebleken om te komen tot een
constructieve, geljkwaardige en succesvolle samenwerking. Veel gebruikte frases zoals 50%
zeggenschap. 50% rendement, gelijkwaardige partners en 50% van het werk, vindt Leudal Energie
veel te weinig terug in de uitwerking.
Bij gelijkwaardigheid hoort ook gelijkwaardig overleg over alle facetten van de ontwikkeling en bouw
van een zonnepark en niet alleen over de onderwerpen die een van partijen het beste uitkomt om over
te laten aan de andere "partner".
Zoals bekend mag worden verondersteld, staat Leudal Energie voorop om haar bijdrage te leveren
aan de energietransitie in de gèmeente Leudal, maar daarbij dient wel rekening gehouden met de
coöperatieve beginselen en dient Leudal Energie gezien te worden als een volwaardige
gesprekspartner en aandeelhouder die bereid is om in gezamenlijkheid na te denken over, en mee te
werken aan alle facetten van de ontwikkeling, bouw en financiering van een zonnepark en daarin in
ieder geval serieuze inspraak te hebben, rekening houdend met ieders belang, voorkeuren en
deskundigheid.


Graag willen wij in een gesprek nadere toelichting verstrekken.


Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.

Namens het bestuur, Dick Hommen , secretaris.

Ter info aan:
- Raads- en Commíssíeleden
- Omgeving Kookepan
- Lokale pers
 
 
 
 

Heimachine Kookepan 03 11 20

Foto John Stemkens

Op dinsdag 3 november werd officieel de eerste heipaal geslagen van Burger Windpark De Kookepan door wethouder Verlinden van de gemeente Leudal.

Voor coöperatie Leudal Energie letterlijk een heel belangrijke mijlpaal omdat nu de bouw van deze drie windturbines echt gestart is.

Het windpark wordt voor 100% eigendom van de leden van de coöperatie.

“Als in augustus 2021 naar verwachting de turbines volop draaien produceren ze heel veel duurzame stroom die we zoveel als maar mogelijk ook in Leudal willen leveren aan inwoners en bedrijven” aldus de voorzitter Joost van Beek.

Tegelijkertijd genereert het windpark inkomsten die ook geheel ingezet worden voor de energietransitie in Leudal. Over hoe deze gelden besteed worden beslissen de inmiddels ca. 450 leden van de coöperatie.

Tot slot is volgens de voorzitter ook belangrijk dat er een omgevingsfonds komt waarin Leudal Energie jaarlijks tussen de 25 en 30 duizend euro stort en waarmee duurzame projecten in de buurt gefinancierd kunnen worden.

Overigens: alle inwoners van de gemeente Leudal en de directe omgeving van het Windpark de Kookepan kunnen lid worden van Leudal Energie.

 
 

Op maandag 23 november houdt Leudal Energie haar tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar.

In verband met de geldende regels omtrent het vermijden van contacten ivm COVID19  zal deze vergadering digitaal via een ZOOM_Meeting worden gehouden.

Middels een persoonlijke email zullen alle leden worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Aanmelden is dan verplicht waarna de ZOOM-link wordt toegezonden.

Hier kunt u de Spelregels tbv digitale ALV   en de Toelichting gebruik downloaden.

 

 DE GEBRUIKTE PRESENTATIE VAN DE ALV 23-11-2020 WORDT AAN DE DEELNEMERS ZSM TOEGEZONDEN

 

Agenda:

Aanvang 19.30 uur

 

1.Opening en mededelingen.

2.Vaststelling agenda en ingekomen stukken.

3.Goedkeuring en vaststelling verslag van de ALV van 2 juni 2020.  pdf icon

4.Stand van zaken Burger Windpark de Kookepan.

5.Stand van zaken Project Collectieve Zonnestroom / PostcodeRoos.

6.Stand van zaken kleinschalig Zonnepark Nunhem.

7.Stand van zaken Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).

8.Stand van zaken zonneparken in Leudal Noordwest. pdf icon  pdf icon

9.Bestuurlijke zaken.
   Dick Hommen is volgens schema aftredend bestuurslid.

10.Voorstel plannen 2021.

11.Rondvraag en sluiting (beoogd einde 21:00 uur).

 

Mocht u reeds vragen hebben voor de ALV, dan kunt u deze al inzenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..