Perenboom

Beste leden en andere geïnteresseerden,

Het was de bedoeling dat we dinsdagochtend 27 april een aanzienlijke partij gratis perenbomen aan liefhebbers zouden uitdelen. Deze actie was aangekondigd via onze sociale media kanalen, online media en met een mailing naar onze leden.

De bomen waren reeds een tijd geleden gereserveerd via Urgenda en ter plaatse bij het voedselbos in Baexem bekeken en opgeslagen. Op dinsdagochtend gingen we vol goede moed de gereserveerde boompjes ophalen, maar tot onze grote schrik bleken ze niet meer aanwezig te zijn of waren flink uitgedroogd. Zelf hadden we nog een beperkt aantal beschikbaar. Als kleine compensatie hebben we toen eiken- en berkenbomen meegenomen voor de liefhebbers.

Om 10.30 was het ons duidelijk dat er geen perenbomen meer konden worden bijgehaald en hebben we noodgedwongen de actie moeten stoppen.

Als we voorafgaand aan de aankondiging van onze actie nogmaals de bomen gecontroleerd hadden - om er zeker van te zijn dat onze gereserveerde partij nog in goede staat en beschikbaar was - hadden we dit uiteraard kunnen voorkomen.

Het spijt ons daarom oprecht dat we door deze loop van zaken vele mensen hebben moeten teleurstellen.

Wij bieden iedereen die zonder boom naar huis moest hiervoor onze oprechte excuses aan. Hopelijk kunnen we u een andere keer wel blij maken met een gratis boom.

Bij een volgende actie zullen we dit leermoment uiteraard meenemen. Ook zullen we dan het reserveren van bomen mogelijk maken.

Met vriendelijke groet,

Joost van Beek, voorzitter

Wim Geelen, bestuurslid

 

 
 

Er wordt volop gewerkt aan de grote projecten Windpark De Kookepan en Egchelse Heide.  We staan nu aan de vooravond van een belangrijk onderdeel: de transporten van de grote onderdelen van de windturbines, de wieken en mastdelen (buizen).

 

Transport wiek

 

Het gaat om omvangrijke transporten (met een lengte tot 75 meter) die veelal in de nacht uitgevoerd zullen vinden. Leudal Energie werkt hierbij samen met Windpark Egchelse Heide, en de transportroutes zijn ook hetzelfde. Ondanks onze aandacht voor de omgeving en de nachtelijke transporten kunt u mogelijk (verkeers-)overlast ondervinden vanwege deze transporten. Om die reden informeren wij u rechtstreeks met deze mededeling.

In de dagen voorafgaand aan het eerste transport zullen mogelijk wegwerkzaamheden plaats hebben, ter voorbereiding van de transporten; denk aan het los maken van borden, en trottoirbanden, het aanleggen van tijdelijke routes met staalplaten etc.

Wat gebeurt er vanaf maandag 15 maart 2021?

Uitvoerder: Enercon transporten.

Werkzaamheden: transporten van de grote onderdelen van de windturbines, de wieken en mastdelen (buizen) vanuit de N280, via Neer en door naar de Heldenseweg.

Start werkzaamheden:

5 turbines Windpark Egchelse Heide: maandag 15 maart 2021

3 turbines Windpark De Kookepan, Leudal Energie: maandag 29 maart 2021

Laatste transport is voorzien per half juni 2021

Volg de voortgang van de bouw op ons Youtubekanaal :

Route Turbineonderdelen

 

Route turbineonderdelen

 
 
 
 
 
 
 

 

KIJK NU GRATIS DE VIER WEBINARS OP DUURZAAMLEUDAL.NL

Gedurende telkens een half uur nemen we u mee in de vele mogelijkheden om zelf energie te besparen of op te wekken.

Team energiecoaches Leudal Energie

 
 
 

College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Leudal
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen
Betreft: openstellingsronde voor duurzame energie.

 

Roggel, 17 november 2020.

Geacht college,

 

ln de afgelopen weken heeft het aangewezen projectteam van Leudal Energie intensief contact gehad
met de drie projectontwikkelaars die van de gemeente Leudal de kans hebben gekregen om verder te
gaan met de ontwikkeling van een zonnepark in het gebied rond het windmolenpark in De
Kookepan.
Het feit dat Leudal Energie een coöperatieve vereniging zonder winstbejag is met duurzaamheid als
hoofddoel en de projectontwikkelaars als commerciële partijen puur voor belangen van hun
aandeelhouders gaan, is uiteraard al een slecht uitgangspunt voor de besprekingen geweest.
Leudal Energie heeft echter op zeer serieuze wijze en met veel energie getracht te komen tot
overeenstemming, echter wel met behoud van de eigen coöperatieve principes. Daarom vindt het
bestuur het zeer spijtig dat er met geen van de drie commerciële ontwikkelaars overeenstemming is
bereikt.
De hoofdredenen voor het niet bereiken van overeenstemming zijn als volgt samen te vatten.

 

1. Bij de projectontwikkelaars was er (uiteindelijk) wel bereidheid om juridisch en financieel tot
een 50/50 invulling te komen, maar in de uitwerking ervan betekent dit wel dat de
projectontwikkelaars bijna volledige controle hebben over de ontwikkeling en bouw van het
zonnepark en Leudal Energie slechts over een beperkt aantal (ondergeschikte) onderdelen
enige {mede-)zeggenschap kreeg. Zodoende moet Leudal Energie aÍwachten of het project
op de lange duur überhaupt financieel aantrekkelijk is. De prijs en opoffering voor het 50%-
aandeel dat Leudal Energie zou verkrijgen in het zonnepark is volgens Leudal Energie niet
alleen veel te hoog, maar ook de risico's worden als te groot ervaren. De kans dat de leden
tijdens de komende ALV in meerderheid tegen gaan stemmen, is daardoor aanzienlijk.

 

2. Door grondspeculatie zijn er veel te hoge grondvergoedingen aan de grondeigenaren
geboden, waardoor het nauwelijks mogelijk is om een substantieel omgevingsfonds in te
vullen, zoals dat bijvoorbeeld bijwindpark De Kookepan is gedaan. Dit bleek ook uit de opzet
en begroting van de ontwikkelaars. Leudal Energie vindt dat alle "stakeholders" er voor
moeten zorgen dat er een fatsoenlryk omgevingsfonds komt, waarin in gelijke mate financieel
wordt brjgedragen.

 

3. Leudal Energie gaat er van uit dat als er sprake is van 50% eigendom er ook sprake is van
50% zeggenschap en gelijkwaardigheid in partner- en zeggenschap. Brj alle ontwikkelaars
wordt echter vooraf al bepaald dat bepaalde taken en bevoegdheden uitsluitend bijj de ene of
de andere partij horen. Met name over de zeggenschap (directie voering), door te berekenen
(ontwikkelings-)kosten en financiéle besluitvorming werd alveel bindend vastgelegd in het
belang van de ontwikkelaar. Over de taakverdeling kon ondanks de papieren
gelijkwaardigheid dus geen overleg meer worden gevoerd.

 


4. De mogelijkheid om de netaansluiting van het windpark daadwerkelijk te benutten (cablepooling)
was alleen bij Sunvest mogelijk; de twee andere zonneparken zijn eenvoudígweg te
groot. Dit zou niet alleen qua tijd, maar juist ook in financieel opzicht een groot voordeel
moeten zijn, nog afgezien van het maatschappelijk aspect. Hier is helaas niet op ingegaan en
is het niet tot een financieel aanbod gekomen.

 

5. Bij iedere ontwikkelaar werd "de omgeving" op het bordje van Leudal Energie gelegd.
Begrijpelijk gezien haar lokale wortels, maar vreemd en onwerkbaar als daar geen of
nauwelijks fondsen voor beschikbaar gesteld zijn en de ontwikkelaar zelf daar niet of
nauwelijks bij betrokken wil worden. Daarbij komt nog dat er door de wijze waarop het hele
proces van inschrijving en selectie is gelopen, er in de omgeving naar onze mening weinig
draagvlak is voor grootschalige ontwikkeling van zonneparken in dat gebied. Heel lastig voor
Leudal Energie om gezien haar lokale betrokkenheid daar een positieve draai aan te geven.

 

Al met al zijn de verschillen van inzicht helaas onoverbrugbaar gebleken om te komen tot een
constructieve, geljkwaardige en succesvolle samenwerking. Veel gebruikte frases zoals 50%
zeggenschap. 50% rendement, gelijkwaardige partners en 50% van het werk, vindt Leudal Energie
veel te weinig terug in de uitwerking.
Bij gelijkwaardigheid hoort ook gelijkwaardig overleg over alle facetten van de ontwikkeling en bouw
van een zonnepark en niet alleen over de onderwerpen die een van partijen het beste uitkomt om over
te laten aan de andere "partner".
Zoals bekend mag worden verondersteld, staat Leudal Energie voorop om haar bijdrage te leveren
aan de energietransitie in de gèmeente Leudal, maar daarbij dient wel rekening gehouden met de
coöperatieve beginselen en dient Leudal Energie gezien te worden als een volwaardige
gesprekspartner en aandeelhouder die bereid is om in gezamenlijkheid na te denken over, en mee te
werken aan alle facetten van de ontwikkeling, bouw en financiering van een zonnepark en daarin in
ieder geval serieuze inspraak te hebben, rekening houdend met ieders belang, voorkeuren en
deskundigheid.


Graag willen wij in een gesprek nadere toelichting verstrekken.


Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.

Namens het bestuur, Dick Hommen , secretaris.

Ter info aan:
- Raads- en Commíssíeleden
- Omgeving Kookepan
- Lokale pers