Kookepan 3

Klik op de foto voor het openingsfilmpje.

 

Opening Windpark de Kookepan

 

Zaterdag 18 september vond eindelijk de opening plaats van Leudal Energie’s coöperatieve Windpark De Kookepan in Neer. Een uniek park dat 100% mogelijk is gemaakt door (en voor) de inwoners van Leudal.

De weergoden waren ons gunstig gezind en zegenden ons met een zonnige dag. Naar goed Limburgs gebruik werd iedereen ontvangen met een kopje koffie en lekker stukje vlaai, verzorgd door Ria Joosten Catering en Evenementen, die verantwoordelijk waren voor de verzorging van de innerlijke mens.

Langzaam stroomde er steeds meer gasten binnen en rond drie uur ’s middags was het tijd om de opening officieel af te trappen. Onze dagvoorzitter Els Boonen verzocht iedereen om plaats te namen in de tent. Joost van Beek, de voorzitter van Leudal Energie trapte af met een korte speech en dankwoorden aan alle betrokkenen. Hierna volgde een toespraak van wethouder Piet Verlinden en Enercon’s (de bouwer van de windturbines) Bram van Noort.

Daarna was het tijd voor de presentaties van Marjan Minnesma, directeur van klimaatactiegroep Urgenda (bekend van de rechtszaken tegen de Nederlandse Staat betreffende de klimaatdoelen en tegen Shell) en Sander Geelen, ondernemer en directeur van Geelen Counterflow (een Leudals bedrijf met internationale allure, met het duurzaamste kantoor ter wereld) Hun presentaties waren zowel inspirerend als informerend, maar ook alarmerend, met het oog op de klimaatverandering. Marjan Minnesma sprak onder meer over het mini-college klimaat dat ze onze minister president recent gegeven had. En Sander Geelen deelde zijn persoonlijke verhaal aan de hand van een zeilreis met zijn gezin die jaren geleden definitief zijn ogen opende betreffende duurzaamheid en vanaf toen zijn bedrijf volledig omgooide naar duurzaam produceren van duurzame industriële producten.

Na de presentaties werden de namen voor de molens bekendgemaakt. Ze zijn geïnspireerd op de buurtschappen waar ze liggen: de Slup, Kookepan en Spanjerd.

Uiteindelijk was dan toch tijd voor de openingsceremonie bij een van de molens. Met een ludieke handeling, een gigantische groene stekker werd door onze eregasten in een bijbehorend groen stopcontact gestoken, was het windpark officieel geopend! Ondanks dat de wind ons in de steek had gelaten, draaide de molen toch, zij het met een beetje extra hulp. De harmonie begeleidde daarna iedereen weer terug na de feesttent, want het was tijd voor entertainment van onze surprise-gast, comédienne Resi Coumans! Verkleed als ijverige (maar nieuwsgierige) poetsvrouw, ondervroeg ze enkele gasten om vervolgens een heuse striptease te doen, op haar eigen Limburgse versie van Joe Cocker’s ‘You can leave your hat on’. Ondertussen werd er door alle aanwezigen met een glaasje bubbels geproost op de opening.

Na dit komisch en muzikale intermezzo was het tijd om onze gasten van een hapje (en drankjes) te voorzien. Tijd om de middag te bepreken en met bekenden bij te praten Het was nog lang gezellig bij De Kookepan!

Wij willen al onze gasten, zowel investeerders, leden en klanten bedanken voor het komen om samen deze duurzame mijlpaal te vieren. Speciale dank aan onze geweldige dagvoorzitter Els Boonen die de middag in goede banen leidde. Maar ook aan Harmonie Amicitia Roggel voor de muzikale omlijsting van de openingsceremonie. En aan de vrijwilligers van volleybalvereniging Accretos Roggel/Neer. Natuurlijk mogen we ook niet onze eigen vrijwilligers vergeten voor het mogelijk maken van deze dag!

 

 
 

 
 
 
 
 
 

De locatie.

Bij de locatiekeuze is als uitgangspunt gekozen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg én het bestaande windpark Neer. Er is maximaal rekening gehouden met uitsluitingsgebieden, bv. natuurgebieden en woonkernen. Dit leverde als meest geschikte locatie voor windenergie op de locatie Kookepan. Het gebied De Kookepan is gelegen ten zuiden van het afwateringskanaal, ten westen van de Napoleonsweg bij Neer en ten noordwesten van de buurt De Kappert. In het westen vormt de Heideweg de grens. Het ligt ongeveer 2,5 km afstand ten zuiden van het huidige windpark Neer.
Het betreft hier een agrarisch gebied met verspreid liggende bospercelen. Op deze locatie komen 3 windmolens. De 3 turbines worden in een lijnopstelling geplaatst.

 

Locatie Kookepan

 

Kenmerken van de turbines zijn:

Maximaal vermogen: tussen 3 en 4,5 Megewatt (MW )

Ashoogte van de molen:             maximaal 132 meter

Rotordiameter (2x de wieklengte) :       tussen 130 en 142 meter

Tiphoogte van de molen (=ashoogte+ wieklengte) circa 200 meter

De geplande windturbines zullen in totaal voor circa 28 miljoen kWh groene stroom opwekken, genoeg voor circa 8000 huishoudens, of  60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal.

De uitstoot van CO2 (kooldioxide), die het broeikaseffect veroorzaakt, vermindert jaarlijks met ruim 14 miljoen kg. In tegenstelling tot elektriciteitscentrales hebben windturbines geen verzuring van het milieu tot gevolg, noch uitstoot van SOx, fijnstof en andere milieubelastende stoffen.

 

 

 

 
 

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenaamde principeverzoek voor medewerking aan de ontwikkeling van het Windpark De Kookepan goedgekeurd.
Vervolgens is Leudal Energie begonnen met de vergunningsaanvraag. Op 6 maart 2018 hebben we een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het windpark.

Op 26 maart 2018 heeft het gemeentebestuur van Leudal een voorlopige vergunning afgegeven voor het project en vervolgens startte de inspraakperiode van 6 weken.

Op 28 maart 2018 was er een inloopavond in gemeenschapshuis de Haammaeker in Neer over de stand van zaken.

Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming het voorstel tot realisatie van Windpark De Kookepan goedgekeurd.

.

Verder is op 2 oktober 2018 de SDE subsidie aangevraagd..

In november 2018 zijn op een Leden vergadering een aantal financiële documenten vastgesteld en heeft de vergadering het bestuur opdracht verleend tot het doen van een investering in het windpark.

Eind februari 2019 kwam het bericht binnen dat de SDE subsidie was verleend.

Tegen het vastgestelde, ‘herroepelijke‘ plan is een bezwaar ingediend bij de bestuursrechter in Roermond. Op 23 april 2019 diende het beroep bij de bestuursrechter.
De bestuursrechter in Roermond heeft op 1 juli 2019 uitspraak gedaan in de rechtszaak “Burger Windpark De Kookepan”. Hierin werd het beroep tegen de vergunning voor de bouw van dit windpark in de Gemeente Leudal afgewezen.

De bezwaarmakers hebben direct beroep aangetekend bij de Raad van State.

De behandeling van het beroep vond plaats op 14 januari 2020.

De RvS deed op 8 april 2020 uitspraak waarin het beroep op alle gronden werd afgewezen. Hiermee werd de vergunning onherroepelijk!!

In februari 2020 werd de aanbesteding afgerond met het ondertekenen van een voorlopig koopcontract met de firma Enercon. De aanbesteding hebben we samen met Windpark Egchelse Heide in Peel en Maas gedaan omdat zij in hetzelfde tijdpad zaten en we daardoor (financiële) voordelen konden behalen.

Na het definitief worden van de vergunning is gestart met de voorbereiding van de bouw van het windpark. Hiervoor wordt expertise ingehuurd van Green Trust Consultancy. Zij doen dit voor beide windparken.

Begin juli werden de overeenkomsten met de grondeigenaren omgezet in notariële aktes. Verder werden er diverse rapporten, offertes en berekeningen overlegd aan de bank.

Op 21 juli werd Financial Close bereikt. Dit betekent dat bij de bank alle lichten op groen staan voor het verstrekken van de bankfinanciering. Een kleine maand hieraan voorafgaand hebben onze leden hun toegezegde gelden overgemaakt waarmee we konden aantonen dat het eigen vermogen beschikbaar was.

Direct hierna werd het contract voor de levering van de turbines definitief en zijn de eerste aanbetalingen gedaan. Hetzelfde geldt voor de contracten voor het civiele en het elektrische werk.

Begin september 2020 is begonnen met de aanleg van de wegen, kraanplaatsen en turbineplekken.

 

TIJDPAD

 

De planning bij de start is als volgt:

- sept. / oktober 2020         aanleg wegen kraanplaatsen, turbineplekken

- Oktober 2020.:                  heiwerk funderingen turbines

- nov. 20 – jan 21 :             fundering turbines            

- jan 21 – mrt 21:                aanleg parkbekabeling en inkoopstation

- Maart 2021:                      aanleg tijdelijke toegangswegen

- april tot juli 21:                  opbouw en installatie turbines

- mei tot aug 21:                 elektrisch aansluiten en testen turbines

-  aug. 2021:                        start exploitatie Burger Windpark De Kookepan

Voor het volgen van de bouw van het windpark kijk op ons Youtube-kanaal.

 

 
 
 
 
 

 

Noors onderzoek naar gevolgen zwarte wiek van turbine voor vogelslachtoffers

In Noorwegen is uit een onderzoek op een eiland met veel vogels gebleken dat er minder slachtoffers vallen onder vogels door het zwart verven van een van de wieken. Enkele van onze leden hebben ons gevraagd of dit voor ons wellicht ook een mogelijkheid is.

Allereerst kunnen we zeggen dat de Noorse situatie, een eiland met veel vogels, niet te vergelijken is met de situatie in Neer.

Verder is het in Nederland niet toegestaan om enige kleur op de wieken aan te brengen omdat de verwachting is dat dit veel weerstand vanuit de lokale omgeving zal opleveren.

Wij verwachten dat op jaarbasis in de Kookepan helaas toch enkele vogels getroffen zullen worden door een wiek.

Vooralsnog zullen wij ons aan de landelijke richtlijnen houden en nu geen actie ondernemen.