De locatie.

Bij de locatiekeuze is als uitgangspunt gekozen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg én het bestaande windpark Neer. Er is maximaal rekening gehouden met uitsluitingsgebieden, bv. natuurgebieden en woonkernen. Dit leverde als meest geschikte locatie voor windenergie op de locatie Kookepan. Het gebied De Kookepan is gelegen ten zuiden van het afwateringskanaal,  ten westen van de Napoleonsweg bij Neer en ten noordwesten van de buurt De Kappert. In het westen vormt de Heideweg de grens. Het ligt ongeveer 2,5 km afstand ten zuiden van het huidige windpark Neer.
Het betreft hier een agrarisch gebied met verspreid liggende bospercelen. Op deze locatie komen 3 windmolens. De 3 turbines worden in een lijnopstelling geplaatst.

 

Locatie Kookepan

 

Kenmerken van de turbines zijn:

Maximaal vermogen: tussen 3 en 4,5 Megewatt (MW )

Ashoogte van de molen:             maximaal 132 meter

Rotordiameter (2x de wieklengte) :       tussen 130 en 142 meter

Tiphoogte van de molen (=ashoogte+ wieklengte) circa 200 meter

De geplande windturbines zullen in totaal voor circa 28 miljoen kWh groene stroom opwekken, genoeg voor circa 8000 huishoudens, of  60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal.

De uitstoot van CO2 (kooldioxide), die het broeikaseffect veroorzaakt, vermindert jaarlijks met ruim 13 miljoen kg. In tegenstelling tot elektriciteitscentrales hebben windturbines geen verzuring van het milieu tot gevolg, noch uitstoot van SOx, fijnstof en andere milieubelastende stoffen.

 

 

 

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Leudal de ontwikkeling van het Windpark De Kookepan goedgekeurd.
Vervolgens is Leudal Energie begonnen met de vergunningsaanvraag.

Op 6 maart 2018 hebben we een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het windpark.

Op 26 maart 2018 heeft het gemeentebestuur van Leudal een voorlopige vergunning afgegeven voor het project en vervolgens startte de inspraakperiode van 6 weken.

Op 28 maart 2018 was er een inloopavond in gemeenschapshuis de Haammaeker in Neer over de stand van zaken.

. Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad zonder beraadslaging en zonder stemming het voorstel tot realisatie van Windpark De Kookepan goedgekeurd.

Tegen het vastgestelde, ‘herroepelijke‘ plan is een bezwaar ingediend bij de bestuursrechter in Roermond.

Verder is op 2 oktober 2018 de SDE subsidie aangevraagd..

In november 2018 zijn op een Leden vergadering een aantal financiële documenten vastgesteld en heeft de vergadering het bestuur opdracht verleend tot het doen van een investering in het windpark.

Eind februari 2019 kwam het bericht binnen dat de SDE subsidie was verleend.

Op 23 april 2019 diende het beroep bij de bestuursrechter.

De bestuursrechter in Roermond heeft op 1 juli 2019 uitspraak gedaan in de rechtszaak “Burger Windpark De Kookepan”. Hierin werd het beroep tegen de vergunning voor de bouw van dit windpark in de Gemeente Leudal behandeld. Ondanks een slordigheidje in de vergunning stelt de rechter dat de vergunning kan worden gebruikt voor de realisatie van het windpark.

Inmiddels loopt de aanbesteding van de turbines. Wij doen dit samen met andere projecten in de regio om zodoende voordeel te kunnen behalen.

 

TIJDPAD

De planning is nu als volgt:

-2 oktober 2018:               indiening SDE+ aanvraag

-1e kwartaal 2019:            beschikking subsidie verkregen

-2e kwartaal 2019:            keuze voor turbine

-3e kwartaal 2019:            afronding financiering bank en leden

-3e kwartaal 2019:            ‘financial close’, de leden en bank doen hun inbreng, de ontwikkelkosten worden afgerekend en de turbines worden besteld

-4e kwartaal 2019:            na de oogst wordt bij de 3 molenlocaties gestart met de aanleg van de wegen, kraanplaats en fundering

-2e kwartaal 2020:            oplevering project, de molens draaien en het project wordt overgedragen aan (de leden van) de coöperatie. De obligatieperiode gaat in.

 

Als we de gang naar de Raad van State moeten maken dan schuift de planning een half jaar op.

 

Inschrijving gesloten per 1-1-2019. U kunt zich wel nog aanmelden voor een wachtlijst.