Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenaamde principeverzoek voor medewerking aan de ontwikkeling van het Windpark De Kookepan goedgekeurd.
Vervolgens is Leudal Energie begonnen met de vergunningsaanvraag. Op 6 maart 2018 hebben we een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het windpark.

Op 26 maart 2018 heeft het gemeentebestuur van Leudal een voorlopige vergunning afgegeven voor het project en vervolgens startte de inspraakperiode van 6 weken.

Op 28 maart 2018 was er een inloopavond in gemeenschapshuis de Haammaeker in Neer over de stand van zaken.

Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming het voorstel tot realisatie van Windpark De Kookepan goedgekeurd.

.

Verder is op 2 oktober 2018 de SDE subsidie aangevraagd..

In november 2018 zijn op een Leden vergadering een aantal financiële documenten vastgesteld en heeft de vergadering het bestuur opdracht verleend tot het doen van een investering in het windpark.

Eind februari 2019 kwam het bericht binnen dat de SDE subsidie was verleend.

Tegen het vastgestelde, ‘herroepelijke‘ plan is een bezwaar ingediend bij de bestuursrechter in Roermond. Op 23 april 2019 diende het beroep bij de bestuursrechter.
De bestuursrechter in Roermond heeft op 1 juli 2019 uitspraak gedaan in de rechtszaak “Burger Windpark De Kookepan”. Hierin werd het beroep tegen de vergunning voor de bouw van dit windpark in de Gemeente Leudal afgewezen.

De bezwaarmakers hebben direct beroep aangetekend bij de Raad van State.

De behandeling van het beroep vond plaats op 14 januari 2020.

De RvS deed op 8 april 2020 uitspraak waarin het beroep op alle gronden werd afgewezen. Hiermee werd de vergunning onherroepelijk!!

In februari 2020 werd de aanbesteding afgerond met het ondertekenen van een voorlopig koopcontract met de firma Enercon. De aanbesteding hebben we samen met Windpark Egchelse Heide in Peel en Maas gedaan omdat zij in hetzelfde tijdpad zaten en we daardoor (financiële) voordelen konden behalen.

Na het definitief worden van de vergunning is gestart met de voorbereiding van de bouw van het windpark. Hiervoor wordt expertise ingehuurd van Green Trust Consultancy. Zij doen dit voor beide windparken.

Begin juli werden de overeenkomsten met de grondeigenaren omgezet in notariële aktes. Verder werden er diverse rapporten, offertes en berekeningen overlegd aan de bank.

Op 21 juli werd Financial Close bereikt. Dit betekent dat bij de bank alle lichten op groen staan voor het verstrekken van de bankfinanciering. Een kleine maand hieraan voorafgaand hebben onze leden hun toegezegde gelden overgemaakt waarmee we konden aantonen dat het eigen vermogen beschikbaar was.

Direct hierna werd het contract voor de levering van de turbines definitief en zijn de eerste aanbetalingen gedaan. Hetzelfde geldt voor de contracten voor het civiele en het elektrische werk.

Begin september 2020 is begonnen met de aanleg van de wegen, kraanplaatsen en turbineplekken.

 

TIJDPAD

 

De planning bij de start is als volgt:

- sept. / oktober 2020         aanleg wegen kraanplaatsen, turbineplekken

- Oktober 2020.:                  heiwerk funderingen turbines

- nov. 20 – jan 21 :             fundering turbines            

- jan 21 – mrt 21:                aanleg parkbekabeling en inkoopstation

- Maart 2021:                      aanleg tijdelijke toegangswegen

- april tot juli 21:                  opbouw en installatie turbines

- mei tot aug 21:                 elektrisch aansluiten en testen turbines

-  aug. 2021:                        start exploitatie Burger Windpark De Kookepan

Voor het volgen van de bouw van het windpark kijk op ons Youtube-kanaal.