De locatie.

Bij de locatiekeuze is als uitgangspunt gekozen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg én het bestaande windpark Neer. Er is maximaal rekening gehouden met uitsluitingsgebieden, bv. natuurgebieden en woonkernen. Dit leverde als meest geschikte locatie voor windenergie op de locatie Kookepan. Het gebied De Kookepan is gelegen ten zuiden van het afwateringskanaal, ten westen van de Napoleonsweg bij Neer en ten noordwesten van de buurt De Kappert. In het westen vormt de Heideweg de grens. Het ligt ongeveer 2,5 km afstand ten zuiden van het huidige windpark Neer.
Het betreft hier een agrarisch gebied met verspreid liggende bospercelen. Op deze locatie komen 3 windmolens. De 3 turbines worden in een lijnopstelling geplaatst.

 

Locatie Kookepan

 

Kenmerken van de turbines zijn:

Maximaal vermogen: tussen 3 en 4,5 Megewatt (MW )

Ashoogte van de molen:             maximaal 132 meter

Rotordiameter (2x de wieklengte) :       tussen 130 en 142 meter

Tiphoogte van de molen (=ashoogte+ wieklengte) circa 200 meter

De geplande windturbines zullen in totaal voor circa 28 miljoen kWh groene stroom opwekken, genoeg voor circa 8000 huishoudens, of  60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal.

De uitstoot van CO2 (kooldioxide), die het broeikaseffect veroorzaakt, vermindert jaarlijks met ruim 14 miljoen kg. In tegenstelling tot elektriciteitscentrales hebben windturbines geen verzuring van het milieu tot gevolg, noch uitstoot van SOx, fijnstof en andere milieubelastende stoffen.