Leudal Energie is een lokale en duurzame energiecoöperatie in de gemeente Leudal (Limburg).

Leudal Energie gelooft in het duurzaam opwekken van energie, waarbij CO2 uitstoot tot een minimum wordt beperkt en we daardoor bijdragen aan een beter milieu.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen duurzame energie kunnen produceren en leveren tegen concurrerende tarieven in vergelijking tot fossiele energie.
Leudal Energie streeft ernaar om in 2020 20% van alle huishoudens in de gemeente Leudal te voorzien van lokaal geproduceerde duurzame energie.

 

 

 


 

 

 

 

 


Dinsdag 23 mei2017 

'Jaarvergadering 2017'

 

Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Bezoekerscentrum Leudal -St. Elisabethshof, Roggelseweg 58 6081 NP Haelen

 

AGENDA

 

1.         Opening, mededelingen, vaststelling agenda en ingekomen stukken.
2.         Goedkeuring en vaststelling verslag van ALV van 26 maart 2017 .
3.         Jaarverslag penningmeester + financiële verslaglegging 2016:
             *  Jaarrekening 2016 van Leudal Energie;
             *  Jaarrekening 2016 van Leudal Energie Levering BV.
4.         Verslag Kascommissie 2016.
5.         Decharge bestuur.
6.         Verkiezing / benoeming nieuwe Kascommissie.
7.         Bestemming resultaat 2016.
8.         Vaststellen begroting 2017.
9.         Vaststelling participatiereglement, zie tekst na deze mail en via
           bijgaand document.
10.      Inmiddels is het deze maand vier jaar geleden dat Leudal Energie als coöperatie is opgericht. Volgens het schema zijn de bestuursleden Har Geenen, Jan Vossen en Joost van Beek nu aftredend. Alle drie stellen zij zich weer beschikbaar. Tevens stelt het bestuur voor om de heer Wim Geelen toe te laten treden tot het bestuur. Daarmee zou het aantal bestuursleden op het maximale aantal van zeven komen. Ook nu weer worden leden opgeroepen om zich als kandidaat bestuurslid te melden. Vooral de dames worden daar toe van harte uitgenodigd. Indien er meer kandidaten zijn dan "bestuurszetels", dan wordt er gestemd.  
11.        Stand van zaken projecten Wind, Zon en eCoach.
12        Rondvraag en sluiting (beoogd einde: 21:00 uur).